هزینه اجاره غرفه بر اساس تعرفه مصوب شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران محاسبه گردیده است و به شرح ذیل می باشد. شایان توجه است طبق هماهنگی های صورت گرفته بخشی از هزینه های حضور در این رویداد مهم توسط سازمان های دولتی پرداخت می گردد.

ردیف

شرح

مبلغ (ریال )

1

حق انتفاع ازفضای نمایشگاه هرمتر مربع

1,656,000

2

حق انتفاع ازفضای باز نمایشگاه هرمتر مربع

828,000

3

خدمات الزامی هرمترمربع

887,900

4

نمایشگاه مجازی برای هرشرکت

4,250,000

5

سیستم غرفه بندی پیش ساخته مدولار هرمتر مربع

680,000

6

غرفه سازی سفارشی

توافقی

7

هزینه یک غرفه  12 متری با سیستم غرفه بندی پیش ساخته مدولار

 000/250/4 + ( 000/680 +900/887 + 000/656/1)*12

42,936,800