هزینه اجاره غرفه بر اساس تعرفه مصوب شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

هزینه اجاره غرفه بر اساس تعرفه مصوب شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران محاسبه گردیده است و به شرح ذیل می باشد. شایان توجه است طبق هماهنگی های صورت گرفته بخشی از هزینه های حضور در این رویداد مهم توسط سازمان های دولتی پرداخت می گردد.

ردیف

شرح

مبلغ

1

حق انتفاع ازفضای نمایشگاه هرمتر مربع

1/656/000 (ریال)

2

حق انتفاع ازفضای باز نمایشگاه هرمتر مربع

828/000 (ریال)

3

خدمات الزامی هرمترمربع

878/900 (ریال)

4

نمایشگاه مجازی برای هرشرکت

4/250/000 (ریال)

5

سیستم غرفه بندی پیش ساخته مدولار هرمتر مربع

680/000(ریال)

6

غرفه سازی سفارشی

توافقی

7

هزینه یک غرفه  12 متری با سیستم غرفه بندی پیش ساخته مدولار

 000/250/4 + ( 000/680 +900/887 + 000/656/1)*12

42/936/800 (ریال)